Dojo Date – Karate aus Löbau

Hitotsu – Leitsprüche des S.K.I.D.

Hitotsu, makoto no michi o mamoro beshi.
Man soll immer auf dem Weg der Wahrheit bleiben.

Hitotsu, doryoku no seishin o yashinau beshi.
Man soll einen strebsamen Geist entwickeln.

Hitotsu, keki no yu o imashimu beshi.
Üble Ausbrüche von Gefühlen soll man zurückhalten.

Hitotsu, chojo no mei o omonzuru beshi.
Dem Rat der erfahrenen Älteren soll man befolgen.

Hitotsu, S.K.I. wa hitotsu no kaisoku de aru beshi.
Dann ist der S.K.I. eine große Familie.